کارگاه نوآوری با بوم مدل کسب و کار

کارگاه نوآوری با بوم مدل کسب و کار

کارگاه "نوآوری با بوم مدل کسب و کار توسط شتاب دهنده هوشمند سلامت در تاریخ 1397/04/25 در پارک علم و فناوری استان برگزار گردید


ad