کارگاه "مهارت های مالی" ویژه استارتاپ ها برگزار گردید

کارگاه "مهارت های مالی" ویژه استارتاپ ها برگزار گردید

کارگاه "مهارت های مالی" ویژه استارتاپ ها از سلسله کارگاه های پاییزی شتاب دهنده هوشمند سلامت برگزار گردید.
دراین کارگاه که با تدریس سرکارخانم میلانیان صورت پذیرفت ،شرکت کنندگان با مفاهیم مقدمانی مالی مورد نیاز استارتاپ ها آشنا گردیدند.
ad