• صفحه اصلی
  • ناآگاهان را از #امر_به_معروف و #نهی_از_منکر منع کرده‌اند

ناآگاهان را از #امر_به_معروف و #نهی_از_منکر منع کرده‌اند

ناآگاهان را از #امر_به_معروف و #نهی_از_منکر منع کرده‌اند