• صفحه اصلی
  • مابه عنوان دولت جایی سرمایه گذاری میکنیم که غلط است

مابه عنوان دولت جایی سرمایه گذاری میکنیم که غلط است

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری : مابه عنوان دولت جایی سرمایه گذاری میکنیم که غلط است، اگر رشد اقتصادی میخواهیم باید بخش خصوصی از جیب خودش خرج کند