شتاب دهنده برتر جشنواره ملی سلامت دیجیتال

شتاب دهنده هوشمند سلامت MEDICALATOR بعنوان شتاب دهنده برتر جشنواره ملی سلامت دیجیتال برگزیده شد. از سوی هیئت داوران جشنواره ملی سلامت دیجیتال، شتاب دهنده هوشمند سلامت MEDICALATOR بعنوان شتاب دهنده برتر در حوزه سلامت انتخاب گردید.