• صفحه اصلی
  • با دزدی نه این دنیات درست میشه نه اون دنیا

با دزدی نه این دنیات درست میشه نه اون دنیا

تو به درد این صحرا نمیخوری