#این_نیست_آنچه_مامی_گفتیم

… ندیدم سری به سرداری؛ مگر بسیار سرها زیر پای او، خود ستایان تکیه بر اریکه‌ها زده‌اند!؟ کتاب خدا را چنان می‌خوانند که سود ایشان است!؟ … آنان که دستار بر سر نهاده‌اند، سر از گردن خدا ترسان می‌اندازند.
#این_نیست_آنچه_مامی_گفتیم