انشاء الله انجام نخواهد شد؟؟؟!!!!!!!

عضو کمیسیون امنیت ملی ایران رسما در تلویزیون دولتی ایران،اخبار منتشر شده درباره تصمیم اولیه مبنی بر واگذاری اختیار برخی #جزایر_جنوبی_ایران به #چین رو تایید کرد.