• صفحه اصلی
  • آدری جهرمی: اگر در کشور عقل حاکم باشد اینترنت قطع نمی‌شود

آدری جهرمی: اگر در کشور عقل حاکم باشد اینترنت قطع نمی‌شود

اگر در کشور عقل حاکم باشد اینترنت قطع نمی‌شود