10 سئوال اساسی استارت آپ ها داخلی در سال 2020

10 سئوال اساسی استارت آپ ها داخلی در سال 2020

10 سئوال اساسی استارت آپ ها داخلی در سال 2020

سال 2020 میلادی در حالی آغاز شده است که بحران های جهانی همچنان ادامه داشته و از منظر ملی نیز کش و قوس های سیاسی و اقتصادی همچنان با قوت بر عموم جامعه و محیط کسب و کار کشور فشار می آورند.

به زعم نگارنده این سطور بنیانگذاران جدید و قدیم استارت آپ ها در صورت عدم توانایی پاسخ  به پرسشهای زیر، برف سال 1399 را نخواهند دید:

  • برنامه عملی جهت جذب سرمایه تان را در چه تقویم رویدادی تعریف نموده اید؟
  • آیا برنامه ای برای تحت حمایت قرار گرفتن دارید؟ (فروش، ادغام و.....) و آیا زمان آن برای شما مشخص است؟
  • 5G از آنچه که شما فکر می کنید به شما نزدیک تر است، آیا آماده اید؟
  • بزرگترین رویداد جهان EXPO2020 در نزدیکترین فاصله به ماست، برنامه شما چیست؟
  • اینترنت ملی یک واقعیت تاسف بار است(با هر مضمونی) که بالاخره دچارش خواهیم شد، برنامه شما چیست؟
  • در فضای بسته کسب و کار کشور، مشارکت های بین المللی راه نجات است، برنامه عملی شما چیست؟
  • باتوجه به سرعت گرفتن مهاجرت نخبگان، برنامه عملی شما برای جذب سرمایه های انسانی چیست؟
  • برنامه عملی شما برای نگاهداشت سرمایه های انسانی فعلی چیست؟
  • با توجه به امکان بسیار بالای افزایش حماقت تحریم ها ، راهکارهای فنی و اجرایی خود را برای مقابله و تغییر به موقع مدون نموده اید؟
  • سال 2020 سال تغییرات سریع تکنولوژی در ارائه خدمات است، آیا راهکارهای خود را مدون کرده اید؟

ad