یک خبر و یک پیشنهاد

یک خبر و یک پیشنهاد

در خبر ها داشتیم که پارک علم و فناوری مکران راه اندازی شد، ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه دست اندرکاران این امر پیشنهاد می نمائییم با توجه به موقعیت جغرافییایی و طبیعی منطه موارد زیر بعنوان اولویت های کاری این پارک درنظر گرفته شود:

- ساخت داروهایی با ترکیب دریایی

- صنایع دریایی پیشرفته

- سامانه های حمل و نقل پیشرفته دریای

- صنایع تبدیلی دریایی

- پرورش ماهیان دریایی و مزارع پرورش دریازیانی که خواص دارویی دارند.

 

الله اعلم بالصواب

 

 

 


ad