چین بزرگترین اقتصاد جهان در سال 2024

چین بزرگترین اقتصاد جهان در سال 2024

به گزارش بانک جهانی  چین در سال 2024  به ارزشمند ترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد.

به نظر می رسد پس از سالها انتظار حزب کمونیست چین با نگاه واقع بینانه به شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر جهان به دور از هرگونه سیاست های شعاری در سطح بین الملل و در سکوت درونی و داخلی کشور و  هدف گذاری مشخص و استفاده از سیاست های زیر به اهداف خود دست پیدا کرده است.

- اقتصاد ریاضتی در پنج دهه گذشته

-ایجاد نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام سیاسی سوسیالیستی

- بسترسازی و  استفاده هوشمندانه از سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

- نقش آفرینی موثر و اتخاذ سیاست های بین المللی مناسب با میزان اقتدار افتصادی

- بازگذاری در های کشور به روی  تکنولوژی و استفاده حداکثری از مناطق آزاد

- کمک های اقتصادی هدفمند به کشور های صاحب منابع(بخصوص در آفریقا)

- سرمایه گذاری هوشمند در کشور های پیشرفته بخصوص در زمینه تکنولوژی

- حمایت تاکتیکی از کشور های غیر متعارف

- همکاری اقتصادی تنگاتنگ با آمریکا(نفوذ به قلب اقتصادی آمریکا)

 

و اکنون رسیدن به آنچه که نیاز داشت.

اینکه آیا ابرقدرتی چین در اقتصاد جهان پذیرفتنی برای دیگران هست یا خیر را در آینده می توان دید اما اینکه خود چین هنوز خودش را در حد اندازه ابرقدرتی سیاست جهان بداند جای بسیار سئوال دارد. چین ثابت کرده است که بیشتر دوست دارد بازیگر پشت صحنه باشد.


ad