نقش های سه گانه هوش مصنوعی در صنعت سلامت

نقش های سه گانه هوش مصنوعی در صنعت سلامت

هوش مصنوعی بعنوان یکی از جدیدترین و موثر ترین راهکارهای گسترش و بهبود سلامت در جوامع پیشرفته و در حال توسعه  بصورت گسترده و جدی  بکارگرفته شده است.

برای هوش مصنوعی نقش های بسیاری در حوزه سلامت دیده شده است اما محورهای سه گانه زیر جزو پرکاربردترین و ساختاریافته ترین بخش های حوزه سلامت می باشد:

 

  1. مشاوره:

حوزه نفوذ:  بیماران و پزشکان

کارکرد: یادگیری از یکدیگر بمنظور ایجاد  خطوط راهنما  که منجر به خروجی های بهینه شود.

 

  1. هارمونی و هماهنگی:

حوزه نفوذ:  مراقبت ها، سبک زندگی و مزایای سلامت

کارکرد: یادگیری از اقدامات گذشته،همکاری از طریق کانال ها ی چندگانه بمنظور کسب نتایج مطلوب

 

  1. حفظ و نگهداری:

حوزه نفوذ:  برنامه های بیمه سلامت و طرح های مادر مدیریت مراقبت

کارکرد: پیشنهاد گزینه های موثر و مرتبط بر اساس رفتار ، الگوها و تجارب  قبلی مشترکین یا کاربران کاربر

 

در نوشتار های آتی بخش های بیشتری از کارکرد های هوش مصنوعی را در بخش سلامت  بررسی  خواهیم نمود.

 


ad