معرفی یک کتاب مفید برای مدیران فروش

معرفی یک کتاب مفید برای مدیران فروش

معرفی یک کتاب مفید برای مدیران فروش

کتاب جعبه ابزار کتابی مفید برای مدیران فروش است که به قلم یکی از کارآمد ترین مدیران فروش دنیا و ترجمه یکی از کارآفرینان کشور به جوانان و مدیران کشور عرضه شده است.

 

 


ad