فعالان مالی در جهت تامین سرمایه

فعالان مالی در جهت تامین سرمایه

در آخرین گزارش انمن سرمایه گذاری اروپا از نهاد های مالیی نام برده شده است که توانسته اند اکوسیستم سرمایه گذاری بر روی استارت آپ های این منطقه را به درستی هدایت و سبب رشد آنها شده اند. بد نیست نگاهی به این سازمانها بیاندازیم و مقایسه ای داشته باشیم با نهاد های متناظر در ایران. 

دقت کنیم که آیا بواسطه سیاستها، سوء مدیریت، روایط اقتصادی نهادی مالی و.... آیا این بخش حساس حامی استارت آپ های ایرانی در کشور ما به درستی کار می کند؟

 • صندوق های پادشاهی
 • صندوق های بازنشستگی
 • شرکت های بیمه
 • آژانسهای دولتی
 • هولدینگ های سرمایه گذاری 
 • مدیران دارایی سازمانها و شرکت ها
 • دفاتر خانوادگی
 • اشخاص و فرشتگان سرمایه گذار
 • شرکتهای سرمایه گذاری
 • بازرارهای سرمایه
 • بانک ها
 • موسسات علمی
 • اهداء کنندگان
 • بنیاد ها


ad