حمایت یعنی این، باقی سوء تفاهمی بیش نیست

حمایت یعنی این، باقی سوء تفاهمی بیش نیست

درحالی که معلمان و کارگران و .... چندین ماه هست حقوق نگرفته اند، برای حقوق بیکاری باید کفش آهنی به پا کنند و جدیدا هم قرارداد سفید و بیمه بدون بیکاری و انواع و اقسام این نوآوری ها توسط دولت و کارفرمایان باب شده است و جدا از اینکه تقریبا در تمامی صندوق های بازنشستگی دچار فساد و ورشکستگی هست خواندن این گزارش حتما شما را را به وجد می آورد.

دولت سوئد شش ماه حقوق به شما میدهد تا بروید و بیزینس خود را راه اندازی کنید. 

اگر هم نتوانستید برمیگردید سر کار خودتان

اصل گزارش را در لینک زیر ببینید:

https://www.weforum.org/agenda/2019/02/sweden-gives-all-employees-time-off-to-be-entrepreneurs?utm_source=Facebook%20Videos&utm_medium=Facebook%20Videos&utm_campaign=Facebook%20Video%20Blogs

 

 


ad