• صفحه اصلی
  • گزارش
  • تایید اولین AR توسط سازمان غذا و دارو آمریکا جهت استفاده در جراحی
تایید اولین AR توسط سازمان غذا و دارو آمریکا جهت استفاده در جراحی

تایید اولین AR توسط سازمان غذا و دارو آمریکا جهت استفاده در جراحی

سازمان غذا و دارو آمریکا عینک هولولنز مایکروسافت را بعنوان اولین واقیعت افزوده جهت استفاده در جراحی های پزشکی تایید کرد.


ad