• صفحه اصلی
  • گزارش
  • استارت آپ ها وارد کشاورزی شوند، شکست سیاستهای کشاورزی ایران
استارت آپ ها وارد کشاورزی شوند، شکست سیاستهای کشاورزی ایران

استارت آپ ها وارد کشاورزی شوند، شکست سیاستهای کشاورزی ایران

هلند در سال 2018 بیش از 90 میلیارد دلار صادرات کشاورزی داشته است.

https://www.wur.nl/en/newsarticle/Dutch-export-of-agricultural-products-exceeds-90-billion-in-2018.htm

ایران در سال 1397 نزدیک به 56 میلیون دلار صادرات کشاورزی داشته است.

https://www.tabnak.ir/fa/news/912487/%DB%B5%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

مساحت هلند تقریبا 43 هزار کیلومتر مربع است.

به نظر می رسد که ساستهای تولید، بهره برداری، تحقیق و توسعه و حفاظت از اراضی کشاورزی در ایران کاملا شکست خورده است . شایسته است که تمامی نهاد های مسئول دست به دست یکدیگر داده تا بتوانند کشاورزی را بعنوان اولین حوزه تولیدی کشور بدل کنند. 11% درآمدهای کشاورزی هلند صرف تحقیق و توسعه می شود.

امیدواریم اکوسیستم استارت آپی کشور با حمایت های لازم وارد این حوزه بشوند.

این گزارش ادامه دارد.

 


ad